ప్రతి అనుభూతికీ సాక్షి...

మనగుడిమెళ్లపాడు.కామ్ ను మనం ఏ ఉద్దేశంతో ఏర్పాటు చేసుకున్నామో...దాన్ని అనుక్షణం నెరవేర్చుకుంటూనే ఉన్నాం. మన జీవితాల్లోని అన్ని కీలక ఘట్టాలకు దీన్ని వేదికగా చేసుకుంటూనే ఉన్నాం. మన జ్ఞాపకాల్ని ఇక్కడ నిక్షిప్తం చేసుకుంటూనే ఉన్నాం. ఈ పరంపర ఇలాగే కొనసాగాలని మనసారా కోరుకుంటున్నాం. ఇది కేవలం ఉమ్మడిగా మాత్రమే సాధ్యమవుతుందని విశ్వసిస్తున్నాం.
                                                                                                                                                  23-5-2013Share this article :
 

Copyright © 2011. మన గుడిమెళ్లపాడు - All Rights Reserved