శ్రీనివాసులు కారుమూడి

FAMILY PROFILE

శ్రీనివాసులు కారుమూడి

NAME: K.SRINIVASULU
S/O: Sri SURYANARAYANA(SINGAIAH) & ANASUYA
HOBBIES: READING NEWS
DATE OF BIRTH: 20-2-1970
PROFESSION: BUSSINESS
LOCATION: IBRAHIMPATNAM,VIJAYAWADA
MAIL ID: pratyushatransports@gmail.com
CONTACT NO: +91 9848153388


శ్రీలత కారుమూడి

NAME: K.SRILATHA
W/O: SRINIVASULU
HOBBIES: READING STORIES
DATE OF BIRTH: DECEMBER 06
PROFESSION: HOUSE WIFE
LOCATION: IBRAHIMPATNAM,VIJAYAWADA
ప్రత్యూష కారుమూడి (అమ్ములు)

NAME: K.PRATHYUSHA
D/O: SRINIVASULU & SRILATHA
HOBBIES: READING BOOKS
DATE OF BIRTH: MARCH 13
PROFESSION: STUDENT
LOCATION: IBRAHIMPATNAM,VIJAYAWADA
MAIL ID: ammu.karumudi@gmail.com
 
తేజ శుభాష్ కారుమూడి (బబ్లూ)

NAME: K.TEJA SUBHASH
S/O: SRINIVASULU & SRILATHA
HOBBIES: READING NEWS
DATE OF BIRTH: FEB 25
PROFESSION: STUDENT
LOCATION: IBRAHIMPATNAM,VIJAYAWADA
MAIL ID: ksubhash036@gmail.com
CONTACT NO:  +91 9393231155
Share this article :
 

Copyright © 2011. మన గుడిమెళ్లపాడు - All Rights Reserved